میزبانی از جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای سردار خرم استاندار محترم آذربایجانشرقی در هتل گسترش تبریز

میزبانی از جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی, جناب آقای سردار خرم استاندار محترم آذربایجانشرقی و هیئت همراه در هتل گسترش تبریز... .

  • 22 آبان, 1400