دوره ی آموزشی اطفاء حریق و آشنایی با سیستم های آتش نشانی در هتل گسترش برگزار شد.

1402/09/15< 10:39 ق.ظ
دوره ی آموزشی اطفاء حریق و آشنایی با سیستم های آتش نشانی در هتل گسترش برگزار شد.


دوره ی آموزشی اطفاء حریق و آشنایی با سیستم های آتش نشانی در هتل گسترش برگزار شد.