میزبانی از جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای سردار خرم استاندار محترم آذربایجانشرقی در هتل گسترش تبریز

1400/11/06< 4:16 ب.ظ
میزبانی از جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای سردار خرم استاندار محترم آذربایجانشرقی در هتل گسترش تبریز


میزبانی از جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی, جناب آقای سردار خرم استاندار محترم آذربایجانشرقی و هیئت همراه در هتل گسترش تبریز